OK
گروه بین المللی کارخانجات آجر نسوز نما آذرخش


راهنمای نصب آجر نسوز نما


نکات مهم در هنگام اجرای نما : * استفاده از شمشه بنایی و ریسمان برای شاقولی یک نواختی در طول کار. * استفاده از شمشه ملات برای ایجاد فضای یک نواخت در بین دو آجر * توجه به بندهای عمودی در هنگام اجرا با نصب تعدادی ریسمان قپانی در طول کار ) عمودی ( * در صورت وجود تغییر اندازه در طول آجرها ، از فواصل میانی بند ها برای برطرف نمودن این موضوع کمک گرفته تا بندهای عمودی به صورت منظم در یک امتداد قرار گیرند. * انتخاب ماسه با دانه بندی مناسب برای مات بین آجرها به صورتی که مانع از تراز کردن آنها نشود . * کنترل آجر کاری از لحاظ شاقولی ، ترازو مسطح بودن در هر متر از فضای کار شده * تمیز نگاه داشتن سطح آجر شده در هنگام بندکشی به اندازه ی حساسیت در چیدمان آجرها حائز اهمیت است . لذا به مطالب ارائه شده در قسمت بند کشی توجه ویژه ای داشته باشد. * طبق مفاد مشخصات عمومی کارهای ساختمانی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین شده است ، انحراف نما از امتداد قائم برای هر طبقه به ارتفاع 3 متر نباید از 6 میلیمتر تجاوز کند . همچنین انحراف از امتداد قائم در کل ارتفاع نباید از 30 میلیمتر .بیشتر باشد و رواداری پهنای بندها در نما سازی با آجر ( بجز آجر های آنتیک و رستیک ) نباید از 1+ میلیمتر تجاوز کند

:آماده سازی بستر کار

 

با توجه به طراحی های انجام شده برای نمای ساختمان و هندسه طرح ، بستر کار باید به نحوی آماده شود که هیچ گونه مانعی برای نصب شاقولی آجر نباشد . - بررسی سطوح نصب آجر، از نظر صفحه ی عمودی و افقی کار : با استفاده از ابزار های پیشرفته می توان از شاقول بودن کار اطمینان حاصل کرد و می توان به صورت سنتی نیز این کار را انجام داد. به این نحو که با ریسمان کشی هایی در سطوح مختلف ، مانند قپان کشی ، از وضیعت بستر محل نصب آجر آگاهی پیدا کرد و با در نظر گرفتن حداقل 2 سانتیمتر و حداکثر 6 سانتیمتر مات در پشت آجر، جهت رفع این موانع از شیوه های مختلفی مانند شاسی کشی استفاده نمود .

:شاسی کشی

 

• تسریع در عملیات نمای ساختمان • تسهیل بیش از پیش عملیات اجرائی نما • کاهش زمان اجرای نمای آجری • حذف تاثیر آب و هوا بر زمان اجرا • امکان اجرای موازی در چند جبهه • جلوگیری از سقوط آجر نما به دلیل عدم ایجاد اتصال مناسب ملات • عدم سفیدک زدن آجر به دلیل وجود نمک در آب ملات • امکان اجرا توسط افراد با گذراندن دوره چند ساعته • حل مشکل اجرای سیستم های خشک و تر در کنار یکدیگر • امکان اجرای عایق حرارتی خارج از دیوار پیرامونی ساختمان و به عنوان جزئی از نما • امکان اجرای عایق رطوبتی در زیر نمای اجرا شده در مناطق مرطوب و دیواره های باران گیر

:مرحله نصب آجر

برای نصب آجر روش های گوناگونی وجود دارد که با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی محل نصب آجر و همچنین موقعیت قرار گیری آن در داخل یا خارج ساختمان می توان آن را به دو صورت چسبی و ملاتی اجرا نمود. که استفاده از روش چسبی در نمای خارجی ساختمان توصیه نمی شود. پس از آماده سازی بستر و اطمینان از تراز بودن قسمت زیرین ، شروع به چیدمان ردیف ) رج ( اول می کنیم . در مراحل اولیه کار می توان از روش ساده یا هره چینی با توجه به چیدمان آجر و سلیقه طراح بهره گرفت.

:روش اجرای ملاتی

در این روش پس از اجرای ردیف اول باید از تراز بودن سطح آجر چینی ) افقی و عمودی ( اطمینان حاصل کرد. استفاده از شمشه های بنایی ) ترجیحا به ارتفاع 2 متر ( در دوطرف سطح مورد نظر به صورت شاقولی از همه جهات توصیه می شود . استفاده از شمشه مات و ریختن ملاتی متشکل از سیمان و ماسه شسته شکسته با دانه بندی نرم ، بر بستری مناسب می تواند ضخامت دلخواه را برای ردیف بعدی ایجاد نمایید. پس از چیدن ردیف بعدی آجر روی لایه ای از مات ، پشت آن را با دوغاب سیمان و ماسه پر می کنیم و در ادامه با توجه به طرح ساختمان وفرم اجرا همین روند را تا انتها تکرار می نماییم .

.